Treoirlínte COVID-19  
chun filleadh ar scoil.

Tá ríméad orainn fáiltiú ar ais chun na scoile roimh phobal uile na scoile anois agus muid faoi réir don saol scoile le linn ré an Choróinviris

Géillfimid do bhaol an víris ach beimid ar ár gcompord go bhfuil gach ar féidir a dhéanamh á dhéanamh lena choinneáil ó dhoras. Beimid cúramach ionas nach mbeimid buartha.

Siomptóim

  • Teocht ard/fiabhras
  • Casacht
  • Giorra anála/deacrachtaí análaithe
  • Cailliúint boladh, blas nó saobhadh blas

Cabhraímis le chéile
Oibrímis le chéile
Víreas coinnithe ó dhoras
Indéanta le chéile
Dóchasach le chéile

Fan sa bhaile

Má tá comharthaí agus siomptóim Covid-19 ar do pháiste, ba cheart dóibh fanacht sa bhaile

Fan sa bhaile

Má tá amhras ann go bhfuil nó má tá Covid-19 ag duine éigin sa teaghlach.

Fan sa bhaile

Má tá scoláire aitheant mar theagmhálaí do dhuine le Covid-19. Lean na treoracha FSS.

Siomptóim ar Scoil

Ba chóir do scoláire a fhorbraíonn siomptóim Covid-19 ar scoil, é seo a chur in iúl don Phríomhoide gan mhoill.

Béasaíocht Riospráide

Tá sé riachtanach go leanann gach duine na treoracha maidir le casacht, snaofairt & sláinteachas láimhe.

Ceart Iontráil

Forchoimeádann an scoil ceart iontráil a dhiúltú do scoláire leis an gcosúlacht orthu go bhfuil fiabhras nó siomptóim orthu.

Seomraí Ranga

Beidh seomra ranga faoi leith ag gach rang grúpa ina múinfear an chuid is mó de na ranganna.

Córas Aontreo

Is gluaiseacht aonbhealaigh a bheidh i bhfeidhm sa scoil & taobh amuigh. 

Clúdach Aghaidh 

Ba cheart masc a thabhairt isteach gach lá mar tá siad ag teastáil taobh istigh. 

Taisceadáin

Ní bheidh na taisceadáin in úsáid. Beidh bosca plaisteach ag gach dalta faoin mbord sna bunseomraí. 

Am Sosa & Am Lóin

Tá cead an lón a ithe sna seomraí ach beidh áit faoi leith taobh amuigh do gach rang grúpa le linn am sosa & am lóin. 

Corpoideachas

Tá cead ag scoláirí a n-éide spóirt a chaitheamh don lá ar fad ar na laethanta a bheidh corpoideachas acu.

Ar theacht ar scoil

Tá dáileoirí díghalráin curtha in aice le gach doras sa scoil. 

Ag ithe & ag ól

Ba cheart do lámha a ghlanadh sula n-itheann tú agus sula n-ólann tú.

Leithreas

Tá dáileoirí díghalráin sna leithris ar fad. Úsáid iad roimh/tar éis an leithreas a úsáid

Ag athrú seomra

Nuair a fhágann tú seomra nó nuair a théann tú chuig seomra eile. 

Lámha salach

Ba cheart duit do lámha a ghlanadh nuair atá siad salach go fisiciúil. 

Casacht nó Sraothartach

Glan do lámha tar éis a bheith ag casacht nó ag sraothartach. 

Teagmháil

Déanfar teagmháil le tuismitheoir/caomhnóir an scoláire láithreach. 

Seiceáil Teochta

Iarrfaidh an scoil cead go ndéanfar seiceáil teochta ar an scoláire

Seomra Aonrúcháin

Tabharfar an scoláire chuig seomra aonrúcháin chun measúnú a dhéanamh ar na siomptóim. 

Dul Abhaile

Rachaidh an scoláire abhaile le tuismitheoir nó caomhnóir. Ní bheidh cead dul abhaile ar an mbus. 

Coinne

Caithfear coinne a eagrú más mian le tuismitheoir(í) nó caomhnóir(í) cuairt a thabhairt ar an bPríomhoide nó Leas-Phríomhoide. 

Seiceáil isteach

Beidh gá ort foirm rianú teagmhála a líonadh isteach ag oifig na scoile.

Glaoch ar an oifig

Nuair a shroicheann tú an scoil, ba chóir duit glaoch ar an oifig.  Nuair a bheidh an bal foirne réidh, beidh cead agat teacht isteach sa scoil.

Scaradh sóisialta

Ba chóir duit achar fisiciúil 2 mhéadar a choinneáil idir tú féin & daoine eile.